جلسات حضرت استاد آیت الله شوشتری(حفظه الله)

در صورت تشکیل جلسه ، آدرس و زمان اعلام خواهد شد .