فیلم بیانات حضرت استاد درارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶

فیلم بیانات حصرت استاد آیت الله حاج شیخ عبدالقائم شوشتری درارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶

"مراسم جشن نیمه شعبان ، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶"

افزودن فایل فیلم: