عقد اخوت بین حضرت آیت الله شوشتری و حضرت آیت الله صدیقی