آیت الله محمد تقی بهلول (ره)

بهلول،عالمي عامل وعابدي زاهد است،او داراي مقامات عاليه است.

آيت اللّه بهاء الديني رحمةاللّه

_ آقاي آيت اللّه بهاء الديني رحمةاللّه عليه صاحب ولايت تكوينيه جزئيه بود.

سيد بن طاووس رضوان اللّه تعالي عليه

مرحوم سيد بن طاووس رضوان اللّه تعالي عليه به فرزندش سفارش كرد:

آيت اللّه حاج شيخ حسنعلي نخودكي

_استادِاستادم جناب آيت اللّه حاج شيخ حسنعلي نخودكي رحمة اللّه عليه هم صاحب ولايت تكوينيه جزئيه بود.

حكيم مير ابوالقاسم مير فندرسكي

حكيم مير ابوالقاسم مير فندرسكي، قبرش قبر منوري است.

ابن فارض

جناب استاد حاج شیخ عبدالقائم شوشتری مکرر قضیه تحول و دگر گونی مرحوم ابن فارض را اشاره می نمودند ایشان می فرمودند مرحوم ابو حفص عمربن الفارض الاندلسی از عرفا و شعرای بزرگ عرب زبان است

نحوهٔ آشناىٔی با عارف جلیل القدر مرحوم معلم دامغانی

نحوه آشناىٔی بنده با مرحوم معلم دامغانی که انسان کامل و برجسته ای بود و پس از اجتهاد عمامه را برداشت و به کار آزاد پرداخت. شروع آشنایی این چنین بود:

صفحه‌ها