سخن علامه حسن زاده آملي

تابستان گذشته كه حضرت استاد با جناب علامه آيت الله حسن زاده آملي در تهران ملاقاتي داشتند دوستاني كه حاضر بودند مي گفتند جلسه در نهايت صفا و صميميت بود. در همان جلسه حضرت علامه به جناب استاد فرمودند: «آقاي شوشتري! آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري»