سخن مرحوم آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی

جایی ایشان را نفرستادیم مگر جای پای گذاشتند و جایی نرفتند مگر آنکه اهل آن دیار به دنبالش شتافتند.