مهمترین خصوصیت علامه حافظیان

مهمترین خصوصیت علامه حافظیان

حضرت استاد آیت الله شوشتری می فرمودند:به نظر من مهمترین خصوصیت مرحوم آقای حافظیان این نکته بود که ما در این مدت که خدمت ایشان بودیم چهار پنج سال اول متصل ،بدین ترتیب که شاید هر روز اگر مبالغه نباشد خدمتشان بودیم و بعد که قم مشرف شدیم، منفصل ،یعنی هر وقت که به مشهد مجددا می رفتیم، خدمتشان می رسیدیم غرضم این است که در این مدت هیچ وقت ادعای هیچ مقامی را نکردند.

 

کتاب مظهر وصف خدا-تالیف حجت الاسلام و المسلمین موسوی مطلق-صفحه 67