امیر قافله

استاد معظم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله) :

… ای برادران و خواهران عزیز عمر کوتاه است بسوی معرفت حرکت کنید. بار سفر بسوی خدا بربندید که امیر کاروان امام زمان حجة ابن الحسن علیه السلام است.

از امیر کاروان مدد بخواهید، از امیر قافله حجة ابن الحسن استمداد بخواهید. بگوئید :

لحظه ای فرما درنگ، ای امیر قافله، ای امیر قافله

نیست این دلخسته را، با تو چندان فاصله،با تو چندان فاصله

مهدی جان، اگر یک نظری بکنی این کاروان عقب مانده، این رهرو زمین خورده، این سالک دست و پا شکسته، به مقصد خواهد رسید.

__________________________________________________________________________

خطبه های نور (مجموعه ای از گزیده های خطبه های آیت الله عبدالقائم شوشتری بین سالهای ۶۱ تا ۶۳ در شهرستان زرند) – ص ۱۲۵

طبقه بندی: